تلفن اتحادیه

تلفن شکایات اتحادیه صنفی
03133246556

      اتحاديه شرکت تعاونيهاي درب وپنجره سازان استان اصفهان به شماره ثبت 4984 در سال 1364 با  هدف فعاليتهاي خدماتي و توزيعي تاسيس گرديد و در سطح استان اصفهان  و مخصوصا مناطق محروم 26 تعاوني را تحت پوشش خود قرار داده است .

اهداف اتحاديه به شرح زيل ميباشد :

1- ترويج و تحكيم مشاركت همكاري و تعاون عمومي

2- تامين نيازهاي مشترك اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي تعاوني ها

3- كمك به سازماندهي ، هماهنگي ، حفاظت و توسعه تعاوني هاي عضو

4-  بازاريابي و خريد و فروش به تعاونيهاي عضو بر مبناي اقتصاد تعاون

5- كمك به تحقق عدالت اجتماعي در راستاي اهداف كلان دولت